Banker i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
00:38:09

Bank of Baroda (U) Ltd (Kololo Branch)

Kanti Mansion, Plot No., 31 Kira Road, Kampala
bankLæs mere

Opportunity Bank Head Office Kampala

Kampala
bankLæs mere

Finicon Group (u) Ltd

16 Kanjokya Street, Kampala
bankLæs mere

Barclays Bank Acacia Mall Branch

Kampala
bankLæs mere

Exim Bank (U) Ltd - Acacia Mall

John Babiha (Acacia) Avenue, Kampala
bankLæs mere

Standard Chartered Bank Acacia Mall Branch

Kampala
bankLæs mere

DFCU BankKisementi

Crane Plaza, Plot 19,, Cooper Road, Kampala
bankLæs mere

Orient Bank Acacia Mall Branch

Acacia Mall, John Babiha (Acacia) Avenue, Kampala
bankLæs mere

Lloyds Forex Bureau

John Babiha (Acacia) Avenue, Kampala
bankLæs mere

Stanbic Bank ATM

Plot No. 1, Cooper Road, Kisementi, Kampala
bankLæs mere

Bank of Africa Uganda - Kololo

Cooper Road, Kampala
bankLæs mere

Guaranty Trust Bank

56 Kiira Road, Kampala
bankLæs mere

Pride Micro Finance, Bukoto

128 Old Kira Road, Kampala
bankLæs mere

Stanbic bank

Kololo Hill Drive, Kampala
bankLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning