Bilvask i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
00:59:55

Acacia Car Wash

Kitante, Kampala
car_washLæs mere

Wandegeya Car wash

Binaisa Road, Kampala
car_washLæs mere

Washing Bay

Binaisa Road, Kampala
car_washLæs mere

Parking And Washing Bay

Bombo Road, Kampala
car_washLæs mere

Car Service

Bombo Road, Kampala
car_washLæs mere

Car Wash And Parking

Bombo Road, Kampala
car_washLæs mere

Car Washing Bay

Naguru Road, Kampala
car_washLæs mere

Washing Bay and Night Parking

Bukoto Kisasi Road, Kampala
car_washLæs mere

Washing Bay

Nile Avenue, Kampala
car_washLæs mere

Abba Car Wash

654 Sir Apollo Kaggwa Road, Kampala
car_washLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning