Tandlæge i Uganda

Lokal tid:
03:51:10
Esnan Dental Clinic

Esnan Dental Clinic

Plot 48 Bukoto Street, Kampala
dentistLæs mere
Turkish Kiper Dental Clinic

Turkish Kiper Dental Clinic

62 Bukoto Street, Kampala
dentistLæs mere
Dental Trendz

Dental Trendz

12, Deal House, Plot 38-40/P.O.Box 33784 Kampala Road, Kampala
dentistLæs mere
Sinai Dental Practice

Sinai Dental Practice

Cooper Road, Kampala
dentistLæs mere

Dental World Clinic

P.O.Box 435 Prince Charles Drive, Kampala
dentistLæs mere
Codeclinic

Codeclinic

29 Kira Road kamwokya(KCC Flats), Kampala
dentistLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning