Læge i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
14:11:45

Nelson Medical Specialists

Kanjokya Street, Kampala
doctorLæs mere

The Surgeons' Plaza & General Clinic

Plot 4 Sturrock Road Kololo/P.O.Box 27550 Sturrock Road, Kampala
doctorLæs mere

Eye World Clinic

b, 60 Prince Charles Drive, Kampala
doctorLæs mere

Kids Health Haven

plot 5, Kiwana Road, Kampala
doctorLæs mere

Unity Skin Clinic Buganda Road Branch

13, Plot 113 Buganda Road, Kampala
doctorLæs mere

Kololo Clinic

Upper Kololo Terrace, Kampala
doctorLæs mere

MUK EYE CARE CENTER

Makerere Hill Road, Kampala
doctorLæs mere

Kampala Imaging Centre

Plot 8, Ngabo Road, Kampala
doctorLæs mere

Orthopaedic & Trauma Clinic

Plot1 Bombo Road, Sure House Ground Floor GK09/ P.O.Box 127 Bombo Road, Kampala
doctorLæs mere

Go Gym Nana Hostel

go gym, Kampala
doctorLæs mere

Nelson Surgery

Kyagwe Road, Kampala
doctorLæs mere

Tay's Clinic - Park Royale, Dr. Turitwenka

Kampala
doctorLæs mere

Dr E.G Mugaddu

Nile Avenue, Kampala
doctorLæs mere

Kadic Medical and Dental Services

Johnston Street, Kampala
doctorLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning