Blikkenslager i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
14:55:36

Master Plumbers

Namasuba Entebbe rd Entebbe Road, Kampala
plumberLæs mere

MBEngineering Solution In Uganda

Nakasero Road, Kampala
plumberLæs mere

PLENCO PLUMBING AND ENGINEERING COMPANY

ggaba road, kansanga near kobil kiwunya road, Kampala
plumberLæs mere

N.K plumbing contractors

namaganda plaza shop no.N12 Kampala Road, Kampala
plumberLæs mere

East Africa Domestic Ware

Parliamentary Avenue, Kampala
plumberLæs mere

PAL Enterprises

Plot 4A, Market Square Road/P.O. Box 2443 Market Square Road, Kampala
plumberLæs mere

Water and Homes Plumbing

Mengo Hill Road, Kampala
plumberLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning