Opbevaring i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
15:20:51

Caspian International Trading Company Ltd (CITCL)

Mawanda Road, Kampala
moving_companyLæs mere

Cadam Enterprises

P.O.Box 27627, Kampala Naguru Road, Kampala
storageLæs mere

MTN Uganda WareHouse

Industrial Area, Kampala
storageLæs mere

Cube Movers Limited Uganda

82 Semawata Road, Kampala
moving_companyLæs mere

Yuasa Bonded Warehouse

Jinja Road, Kampala
storageLæs mere

KIBOKO ENTERPRISES WAREHOUSE

Seventh Street, Kampala
storageLæs mere

Ntinda Industrial Park

Stretcher Road, Kampala
storageLæs mere

Future Group Co. Ltd

Plot 32, Jinja Road
storageLæs mere

Kazi Food Logistics Ltd.

Kyambogo Road, Ntinda Industrial Area, Kampala
storageLæs mere

Gateway Technologies Limited

Ggaba Road, Kampala
storageLæs mere

Namuwongo Industrial Estate Bollore Africa Logistics ware houses

Kampala
storageLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning