Rejsebureau i Uganda

Lokal tid:
16:28:35

SHAMMAH TOURS AND TRAVEL BUREAU LTD

Mukwano Center Ben Kiwanuka Street Level 1 Shop A/F/09, Kampala
travel_agencyLæs mere
Teens Travel Eagle

Teens Travel Eagle

Old Kira Road, Kampala
travel_agencyLæs mere

Snook Travel Bureau

45 Bukoto Street, Kampala
travel_agencyLæs mere

Wild Whispers Africa

Box 8872 Kampala Plot, 19 Bukoto Street, Kampala
travel_agencyLæs mere
Insight Safari Holidays

Insight Safari Holidays

Box 8753 Kampala Plot, 19 Bukoto Street, Kampala
travel_agencyLæs mere
Kombi Nation Tours

Kombi Nation Tours

13 Bukoto Street, Kampala
travel_agencyLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning