Universitet i Uganda

Lokal tid:
09:45:33
Cavendish University

Cavendish University

83 Bukoto Street, Kampala
universityLæs mere

Mpoma Royal College Mukono

Mukono district 7km along Bugerere Kayunga road before Mpoma statelite Kayunga Road, Kampala
universityLæs mere
Uganda Institute of Allied Health & Management Sciences (UIAHMS-MULAGO)

Uganda Institute of Allied Health & Management Sciences (UIAHMS-MULAGO)

Kampala
universityLæs mere

Mulago Paramedical School

Mulago Hospital, Kampala/P.O. Box 34025, Kampala
universityLæs mere

Health Tutors College

Mulago, Kampala
universityLæs mere
Rodney L.Belcher Department of Orthorpedic Surgery Makerere University Medical School

Rodney L.Belcher Department of Orthorpedic Surgery Makerere University Medical School

Kampala
universityLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning