Hospital i Uganda

Lokal tid:
16:28:31

Kitante Health Center

Mawanda Road, Kampala
hospitalLæs mere

Kitante Medical Center

Plot 641, Mawanda Road, Kamwokya, Kampala
hospitalLæs mere

Kawempe City Council Hospital, Kampala, Uganda

City Council Hospital,, Kampala
hospitalLæs mere

Hope Clinicxs

Kamwokya, Kampala
hospitalLæs mere

Kamwokya Medical Center

Kira Road, Kampala
hospitalLæs mere

Aga Khan University Hospital Medical Centre

Uganda, Northern Bypass, Kampala
hospitalLæs mere

Sarec Medicare Centre

Mawanda Road, Kampala
hospitalLæs mere

Dental Trendz

Bukoto Street, Kampala
hospitalLæs mere
Trust Health Services

Trust Health Services

41 Bukoto Street, Kampala
hospitalLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning